Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo, así como da súa aplicación para resolver problemas propios da enxeñaría. A2
B1
B3
B5
B6
C1
Asume como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe continua ao longo da vida. C5