Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 B6 C5 30 27 57
Solución de problemas B1 B3 B5 C1 20 20 40
Prácticas de laboratorio B5 C1 10 4 14
Proba mixta A2 B1 B3 B6 2 3 5
Proba mixta A2 B1 B3 B6 4 8 12
Proba mixta A2 B1 B3 B6 4 8 12
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado