Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
CÁLCULO/730G02101
EXPRESION GRAFICA/730G02103
ÁLXEBRA/730G02106
ECUACIÓNS DIFERENCIAIS/730G02110

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostido e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":          

1.- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:           

1.1 Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático           

1.2 Realizaranse a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de impresión           

1.3 No caso de ser necesario a súa realización en papel:               

    • Non se empregarán plásticos              
    • Realizaranse impresiones a dobre cara.                
    • Empregarase papel reciclado.
    • Evitarase a impresión de borradores.

Asemade, incorporase a perspectiva de xénero na docencia desta materia (usarase linguaxe non sexista, utilizarase bibliografía de autores de ambos sexos, propiciarase a intervención en clase de alumnos e alumnas…)