Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A4 B1 B2 B5 B6 5 5 10
Sesión maxistral A4 B2 B5 B6 C5 27 27 54
Solución de problemas A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 20 20 40
Traballos tutelados A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C6 3 18 21
Prácticas de laboratorio A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C6 10 10 20
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado