Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A1 B2 B3 B5 B6 C4 C7 ver observacións 60
Traballos tutelados A1 B2 B3 B5 B6 Consistirá en elaborar un traballo a partir da información da que se disporá no curso Moodle da asignatura; a exposición do mesmo será en horario de tutoría ante os docentes da asignatura. 40
 
Observacións avaliación
A avaliación farase a partir de resultados de distintas probas ó longo do curso, incluidas as convocatorias oficiais. O alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e exención de asistencia poderá optar o 100% da nota mediante a realización das probas que se concreten durante o curso.

- A cualificación de 60 proba mixta, 40 traballos tutelados planificase como sigue
· 60:
10 – exame/proba seguimento/parcial
10 – exame/proba seguimento/parcial
40 - exame/proba convocatoria oficial (primeira/segunda oportunidade)
· 40:
10- traballo en clase
10- traballo en clase
20- traballo a entregar en Moodle e defensa/presentación
Os criterios de avaliación para a segunda oportunidade serán os mesmos que os da primeira oportunidade.

Os traballos tutelados e probas de seguimento avaliaranse antes do peche de actas do primeiro cuatrimestre, mantendose esas cualificacions tanto para a primeira como para a segunda oportunidade.