Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Adquirir coñecementos, aptitudes e habilidades para a análise estatística de datos que conleve a extracción de coñecemento útil na industria e en todos os ámbitos da enxeñaría naval e oceánica. A1
B2
B3
B5
Modelar estatísticamente sistemas e procesos complexos de todos os ámbitos da Enxeñaría Naval e Oceánica. A1
B6
C1
Resolver problemas con datos aplicando diversas técnicas estatísticas de forma efectiva para a enxeñería naval. B2
C1
C4
C7