Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 B2 B3 B5 C1 30 30 60
Solución de problemas B5 B6 C1 20 20 40
Prácticas a través de TIC C1 C4 C7 10 35 45
Proba mixta A1 2.125 2.125 4.25
 
Atención personalizada 0.75 0 0.75
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado