Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Seleccionar e aplicar a metodoloxía adecuada na análise de circuítos en corrente continua e corrente alterna, tanto en réxime permanente como en réxime transitorio. A9
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5
Analizar e resolver circuítos trifásicos equilibrados e desequilibrados. A9
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5
Coñecer os principios básicos de funcionamento das máquinas eléctricas convencionais. A9
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5