Temas Subtemas
Análise de circuitos en corrente continua Conceptos básicos
Elementos dos circuitos
Asociación de elementos
Formas de onda
Análise por correntes de malla
Análise por tensións de nó
Teoremas dos circuitos
Análise de circuitos en corrente alterna Conceptos básicos
Análise de circuitos en réxime permanente senoidal
Potencia e enerxía en réximen permanente senoidal
Teoremas en réximen permanente senoidal
Análise de circuitos trifásicos Xeralidades
Circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados
Potencia en circuitos trifásicos
Medida da potencia en circuitos trifásicos
Análise de circuitos en réximen transitorio Conceptos básicos
Circuitos de primer orde
Circuitos de segundo orde
Transformada de Laplace
Introdución ó funcionamento das máquinas eléctricas Circuitos magnéticos e conversión de enerxía
Principios xerais das máquinas eléctricas