Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A9 C5 1.5 2.5 4
Sesión maxistral A9 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 30 30 60
Solución de problemas A9 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 30 30 60
Prácticas de laboratorio A9 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 10 10 20
Proba mixta A9 B2 2.5 2.5 5
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado