Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A22 C2 C3 C6 C7 5 25 30
Solución de problemas A22 C2 C3 C6 C7 25 25 50
Proba mixta A22 C2 C3 C6 C7 5 0 5
Sesión maxistral A22 C2 C3 C6 C7 30 30 60
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado