Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A22 C2 C3 C6 C7 traballo practico obrigatorio e preguntas teóricas 60
Proba mixta A22 C2 C3 C6 C7 Exame da materia 40
 
Observacións avaliación

Posto que a avaliación dúas traballos tuteados e ou estudo
de casos realizaráse  nas clases
presenciais será necesario asistir ao menos a un 75% dás mesmas para que sexan
avaliadas. No caso de ser xustificado adecuadamente poderáse eximir ao alumno
de cumprir con esta condición. Aínda cando o que se indica a continuación
correspóndese cos criterios de comportamento e actitude ante os asuntos
expostos por parte dos profesores encargados desta docencia durante todos os
anos nos que habemos imopartido este curso, 
por imperativo legal vémonos obrigados a especificar en concreto o
seguinte dada a posibilidade de existir matriculados alumnos a tempo parcial
que solicitasen dispénsaa académica, segundo o establecido na Normativa que
regula o réxime de dedicación ao estudo e permanencia e a progresión dos estudantes
de grao e    máster universitario na UDC
(arts. 6.b) e 7.5), o profesorado encargado desta docencia recolleu na guía
docente de maneira específica as medidas de dedicación e avaliación para este
caso. En particular acéptase dispénsaa nesa materia e neste caso , para a
primeira oportunidade os criterios e actividades de avaliación para este
alumnado, o peso que terán na avaliación será o mesmo que para o resto dos
alumnos matriculados, e a porcentaxe que dispensa da asistencia será como
máximo do 65 %. Para a segunda oportunidade os criterios e actividades de
avaliación para este alumando e o peso que terán na avaliación. serán os mesmos
que para o resto dos alumnos. En resumo os criterios e actividades de
avaliación para este alumnado, e o peso que terán na avaliación, serán os
mesmos que para o resto dos alumnos