Materias que se recomenda ter cursado previamente
Construción naval e sistemas de propulsión/730G05009
Elasticidade e resistencia dos materiais/730G05017

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Aínda cando o que se indica a continuación correspóndese cos criterios de comportamento e actitude ante os asuntos expostos por parte dos profesores encargados desta docencia durante todos os anos nos que habemos imopartido este curso,  por imperativo legal vémonos obrigados a especificar en concreto o seguinte para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostido e cumprir co obxectivo dá acción número 5: Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social do Plan de Acción Green Campus Ferrol:

            A entrega dúas traballos documentais que se realicen nesta materia:

               Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático

             Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

              En caso de ser necesario realizalos en papel:

                  -     Non se empregarán plásticos

                 Realizaranse impresións a dobre cara.

                    Empregarase papel reciclado.

                    Evitarase a impresión de borradores.

     E ademais 

               Débese de facer un uso sustentable dous recursos e a prevención de impactos negativos sobre ou medio natural

               Débese ter en conta a importancia dous principios éticos relacionados cos valores dá sustentabilidade nos comportamentos persoais e profesionais

               Incorpórase perspectiva de xénero na docencia desta materia (usarase linguaxe non sexista, utilizarase bibliografía de autores de ambos vos sexos, propiciarase a intervención en clase de alumnos e alumnas)

               Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade.

               Deberanse detectar situacións de discriminación e proporanse accións e medidas para corrixilas.