Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dunha empresa real e capacidade para integrarse na estructura da mesma para desenrolar nela unha tarefa profesional do ámbito da enxeñería naval. Ser capaz de realizar unaha estancia nunha empresa realizando tarefas relacionadas coa súa titulación. B2
B4
B5
B6
C2
C3
C5
C7