Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A35 B2 B3 B4 B6 C2 C4 C6 30 30 60
Solución de problemas A35 B2 B3 B4 C4 C6 6 6 12
Prácticas de laboratorio A35 B2 B3 B4 B6 C1 24 24 48
Traballos tutelados A35 B2 B3 B4 C1 C4 1 23 24
Proba mixta A35 B2 B3 B4 B6 C4 4 0 4
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado