Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A35 B2 B3 B4 B6 C4 Integra probas obxectivas e de ensaio ou desenvolvemento no laboratorio 65
Prácticas de laboratorio A35 B2 B3 B4 B6 C1 Sobre as tecnoloxía hidráulica e neumática e a súa aplicación na construcción naval. 5
Traballos tutelados A35 B2 B3 B4 C1 C4 Consistente en traballos autónomos do estudante sobre diferentes contidos tanto teóricos como prácticos (incluidos os referidos as Prácticas no laboratorio). 30
 
Observacións avaliación

Na 1º e 2º oportunidade:

A avaliación realizarase en función das Metodoloxías expostas.
A cualificación das metodoloxías realizásese con notas sobre 10 e será
condición necesaria para superar: non ter
ningunha nota inferior a 3,5 en calquera das metodoloxías e das distintas probas de cada metodoloxía. Alén de ter unha asistencia ás actividades
presenciais de polo menos o 80%.Alumnos con Dispensa académica o nas Convocatorias extraordinarias: A avaliación realizárase a
través de dúas probas selectivas. A primeira unha Proba obxectiva que consta de
tres módulos: simboloxía, teoría e problemas, e a segunda unha Proba de ensaio no Laboratorio. A cualificación dos distintos módulos realizárase con notas
sobre 10 e será
condición necesaria para superar: non ter
ningunha nota inferior a 3,5 en calquera dos módulo e probas. A calificación obténdrase:    (0,25 * Teoría +0,15 * Simboloxía+0,25* Problemas+0.35 * Proba Práctica) / (Número de
notas inferiores a 3,5 + 1)

Nota: Os sistemas de avaliación fundaméntase no establecido na Memoria de verificación