Materias que se recomenda ter cursado previamente
Física 1/730G05002
Física 2/730G05006
Transmisión de calor/730G05022
Automatismos. control e electrónica/730G05016
Mecánica de fluídos/730G05019

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Sistemas auxiliares do buque 1/730G05028
Máquinas mariñas e sistemas de propulsión 2/730G05034
Procesos de fabricación e montaxe/730G05130

Materias que continúan o temario
Traballo fin de grao/730G05042
Visitas Técnicas/730G05132

Observacións

“Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol": A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: 

 • Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático 

 • Realizarase a través de Plataformas de almacenamento (Google drive,...), en formato dixital sen necesidade de imprimilos 

 • En caso de ser necesario realizalos en papel: - Non se empregarán plásticos - Realizaranse impresións a dobre cara. - Empregarase papel reciclado. - Evitarase a impresión de borradores.