Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B21 C7 C8 21 52.5 73.5
Prácticas a través de TIC A10 B1 B2 B3 B4 B8 B9 B11 B13 B17 B19 C2 C3 C6 C10 C11 15 0 15
Proba de ensaio B2 B3 B8 B9 C6 2 0 2
Lecturas A10 B1 B3 B4 B8 B9 B11 B17 B19 B21 C3 C6 C7 C8 C10 C11 0 9 9
Seminario B1 B2 B3 B4 B8 B9 B11 B13 B17 B19 B21 C6 C7 C8 C11 6 0 6
Proba mixta B2 B3 B8 B9 C10 C11 2 0 2
Traballos tutelados A10 B1 B2 B3 B4 B8 B9 B11 B13 B17 B19 B21 C2 C3 C6 C7 C8 C10 C11 0 40 40
 
Atención personalizada 2.5 0 2.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado