Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar e describir as características metodolóxicas da investigación cuantitativa A19
A20
B1
B3
B8
B11
B21
B23
C6
C7
C8
C11
C13
Describir e utilizar os métodos estadísticos frecuentes nos estudos da área de ciencias da saude A19
A20
B1
B3
B8
B11
B21
B23
C6
C7
C8
C11
C13
Comprender os elementos necesarios para a execución dun estudo clínico- epidemiolóxico. A19
A20
B1
B3
B8
B11
B21
B23
C6
C7
C8
C11
C13
Identificar e describir os principais fundamentos teóricos da investigación cualitativa A18
B1
B3
B8
B11
B21
C6
C7
C8
C11
Identificar e describir as características metodolóxicas da investigación cualitativa A18
B1
B3
B8
B11
B21
C6
C7
C8
C11
Describir os métodos e as técnicas para a obtención e análise de datos cualitativos A18
B1
B3
B8
B11
B21
C6
C7
C8
C11
C13