Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A18 A19 A20 B1 B3 B8 B11 B23 C6 C8 C11 C13 0 12 12
Aprendizaxe colaborativa A18 A19 A20 B1 B3 B8 B11 B21 C6 C7 C8 C11 5 18 23
Sesión maxistral A18 A19 A20 B1 B3 B8 B11 C8 C11 C13 21 20 41
Solución de problemas A19 A20 B8 C7 C11 C13 12 30 42
Traballos tutelados A18 B3 B8 C13 3 9 12
Proba mixta A18 A19 A20 B3 B8 B11 C6 C11 2 18 20
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado