Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais C4 C7 C10 2 0 2
Sesión maxistral A4 A5 A6 A38 B4 C4 C7 20 40 60
Obradoiro A4 A5 A6 A38 B2 B4 B5 C1 C4 C7 C10 C12 20 60 80
Proba obxectiva A4 A5 A6 A38 B2 B4 C1 C7 C10 C12 4 0 4
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado