Materias que se recomenda ter cursado previamente
Farmacoloxía/750G01011

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Farmacoloxía/750G01011

Observacións

Es muy recomendable que el alumno haya superado la asignatura de Farmacología de segundo curso del grado.

Na entrega de traballos recoméndase aos alumnos que presenten documentos en papel, preferentemente reciclados, impresos en ambos os lados e que non empreguen plásticos para a entrega de varias follas, mellor documentos grapados.
Os alumnos deben estar claros que a aplicación da normativada UDC sobre as situacións de plaxio será revisada polo profesorado.