Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A1 A2 A11 B1 B8 B12 B13 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 6 10 16
Proba obxectiva A1 A2 A11 B1 B8 B12 B13 C1 C11 C12 2 62 64
Prácticas a través de TIC A1 A2 A11 B1 B8 B12 B13 C1 C3 C6 C8 C10 C11 C12 12 12 24
Presentación oral A1 A2 A11 B1 B8 B12 B13 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 1 21 22
Proba práctica A1 A2 A11 B1 B8 B12 B13 C1 C3 C8 C10 C11 C12 9 35 44
Aprendizaxe colaborativa A11 B1 B8 B12 B13 C1 C3 C6 C8 C10 C11 C12 12 24 36
Sesión maxistral A1 A2 A11 B1 B8 B12 B13 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 42 50 92
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado