Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A65 B23 B25 B29 15 30 45
Proba de resposta múltiple A65 B29 1 0 1
Presentación oral A65 B23 B25 B29 14 0 14
Sesión maxistral A65 B23 B25 B29 C9 C11 C14 C15 C16 C17 45 45 90
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado