Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas AP1
Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas AP1
Integrar as técnicas afíns á prevención: xestión da calidade, xestión ambiental, prevención de riscos patrimoniais e seguridade viaria. AP7
Integrar as técnicas afíns á prevención: xestión da calidade, xestión ambiental, prevención de riscos patrimoniais e seguridade viaria. AP7
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. AP1
AP7
CM3
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. AP1
AP7
BP3
CM1
CM3
Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. BP1
BP2
BP4
BP5
CM5
CM6
Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. AP1
AP7
CM4
CM6
CM7
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. AP1
AP7
CM7
CM8
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. AP1
AP7
BP5
CM7
CM8