Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Valorarase o contido e desenvolvemento dos traballos así como o seu nivel de dificultade e o rigor no referente ás normas aplicadas, se o traballo así o require. Igualmente valorarase a autonomía do alumno para a súa realización e a súa presentación. 30
Proba obxectiva A1 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Probas para avaliar os coñecementos adquiridos durante o curso. 70
 
Observacións avaliación

Para aprobar a asignatura é indispensable ter realizadas e aprobadas as partes por separado.

No marco das metodoloxías incluiranse aspectos tales como asistencia a clase, traballo persoal, traballos persoais proposto, ACTITUDE, etc., para axudar á obtención do aprobado.

É necesario superar o 50% da puntuación na proba obxectiva para aprobar.

A cualificación correspondente a "Traballos tutelados" poderá fluctuar entre o 30% indicado e un  100%, en consecuencia a "Proba obxectiva" pode variar entre un 0% e o 70% indicado.

No caso de que algún alumno non puidese por razón debidamente xustificada seguir esta metodoloxía docente, deberá porse en contacto co profesor para realizar unha serie de traballos e/ou unha proba obxectiva que permita validar os seus coñecementos na materia.