Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Saídas de campo A1 A2 A participación nas saidas de campo constituirá un requisito indispensabel para a posterior avaliación. Existindo preguntas na proba obxetiva relacionadas con estas visitas 10
Proba obxectiva A1 A2 B4 C1 O examen final contará na avaliación final con un 100% 90
 
Observacións avaliación
A proba obxectiva será un test de resposta múltiple con preguntas correspondentes á totalidade dos sectores analizados. De igual modo existiran preguntas relacionadas coas visitas realizadas.Contando con preguntas nas que se presenten n respostas posibles, o cálculo da nota final será o resultado de aplicar a expresión seguinte:acertos - (errorres/n-1)