Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 8 20 28
Análise de fontes documentais C3 C6 2 4 6
Estudo de casos A2 B1 B2 B3 C6 C8 3 9 12
Aprendizaxe colaborativa B5 C4 C5 C7 9 9 18
Proba obxectiva B4 C1 2 0 2
 
Atención personalizada 9 0 9
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado