Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades. Categorizar os riscos relacionados cos axente físicos e coñecer as principales estratexias de prevención. Avaliar os riscos relacionados coa carga física e psíquica no traballo e propoñer as medidas adecuadas de prevención. Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información incompleta ou limitada. Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións a públicos especializados e non especializadosa: cuestionarios riscos, detección e medidas. AP1
AP3
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8
Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas. Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas. Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións a públicos especializados e non especializados dun modo claro. Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo autónomo. Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita. Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC). Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida. BP1
BP2
BP4
BP5
CM1
CM3
CM4
CM6
CM7
CM8
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas e implantar solucións orientadas ao ben común. Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. BP3
BP5
CM4
CM5