Temas Subtemas
1. Ruidos
Os seguintes bloques ou temas desenvolven os contidos establecidos na tarxeta de Verificación. Clasificar os riscos relacionados cos principais contaminantes físicos no traballo e coñecer as principais estratexias de prevención.
Planificar a acción preventiva en situacións nas que o control ou redución de riscos implica a realización de diferentes actividades, que impliquen a intervención de diferentes especialistas.
2. Vibracións
3. Ambientes térmicos
4. Radiacións non ionizantes
5. Campos electromagnéticos
6. Radiacións ionizantes
7. Iluminación
8. Proteccións persoais para axentes físicos
9. Metrología para axentes físicos