Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A3 C3 C6 10 18 28
Traballos tutelados A3 B2 B3 C1 C3 C4 C5 11 27.5 38.5
Proba obxectiva B1 B4 B5 C1 C4 C7 C8 1 3.5 4.5
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado