Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Para o correcto desenvolvemento dos posibles traballos propuestos, os alumnos poderán realizar tutorias co profesor nos horarios de tutorías previstos e en caso de imposibilidade, concertarán cita a través do correo electrónico.

Os/as estudantes matriculados/as na modalidade de Dispensa académica:

i) Quedarán exentos da asistencia á clases

ii) Deberan asistir ás probas obxectivas (exames/traballos) da materia. En caso de non poder facelo (documentalmente xustificado), debe acordar co profesor unha alternativa (envío de traballo a través da web, etc.)