Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva B1 B4 B5 C1 C4 C7 C8

Indícase a porcentaxe media de valoración do apartado, que pode oscilar en función dos traballos e probas propostos cada ano.

A porcentaxe mínima é de 40 %
da porcentaxe máxima é de 60 %
50
Sesión maxistral A1 A3 C3 C6 Valorarase a asistencia a clase maxistral, á que corresponderá unha parte da nota final.

• As/os estudantes con Dispensa académica están exentos/as de asistiren á sesión maxistral
15
Traballos tutelados A3 B2 B3 C1 C3 C4 C5

Indícase a porcentaxe media de valoración do apartado, que pode oscilar en función dos traballos e probas propostos cada ano.

A porcentaxe mínima é de 15 %
da porcentaxe máxima é de 55 %
35
 
Observacións avaliación

En caso de facer probas parciais dos temas, farase media das notas obtidas en cada un, sempre que en todas elas a nota obtida sexa igual ou superior ao tres.

No caso de que nalgunha delas obtivese nota inferior ao tres, o alumno terá que realizar unha proba escrita desa parte, na data prevista no calendario oficial de exames.

Segundo os cursos, a avaliación realizarase mediante probas obxectivas ou combinado con traballos en clase ou fóra de clase. Ao comezo do cuadrimestre o profesor/és indicarán claramente o modo de avaliación: indicando qué se evalua e como. Preferiblemente, se deixará constancia en Moodle do indicado en clase subindo un arquivo con nome "Avaliación de los temas xx e xxx" ou "Avaliación do profesor xxx".

Para os/as estudantes matriculados/as na modalidade de Dispensa
académica, o 15% da cualificación asignada á asistencia a clase maxistral
dividirase entre traballos tutelados e proba obxectiva na mesma proporción,
sendo distribuído: ata o 41,18% en traballos tutelados e ata o 58,82% en as
probas obxectivas.

Os criterios de avaliación da 2º oportunidade son os mesmos cos da 1º
oportunidade.