Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostido e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":          

A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:            

 • Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático            
 • Realizaranse a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de impresión            
 • No caso de ser necesario a súa realización en papel:               
  • Non se empregarán plásticos              
  • Realizaranse impresiones a dobre cara.                
  • Empregarase papel reciclado.
  • Evitarase a impresión de borradores.

Asemade, incorporase a perspectiva de xénero na docencia desta materia (usarase linguaxe non sexista, utilizarase bibliografía de autores de ambos sexos, propiciarase a intervención en clase de alumnos e alumnas…)