Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B1 B3 B4 C1 C5 C6 C8 2 3 5
Análise de fontes documentais A4 B1 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0 18 18
Presentación oral B4 C1 C3 6 1 7
Aprendizaxe colaborativa A1 A4 B1 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C6 C7 16 18 34
Proba obxectiva A4 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C6 C8 1 5 6
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado