Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa 3 0 3
Presentación oral 1 1 2
Lecturas 1 0 1
Discusión dirixida 5 10 15
Actividades iniciais 4 4 8
Investigación (Proxecto de investigación) 2 17 19
Saídas de campo 2 20 22
Análise de fontes documentais 0 4 4
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado