Metodoloxías Descrición
Aprendizaxe colaborativa Traballos en grupos pequenos
Presentación oral Presentación e defensa pública dos traballos
Lecturas Lecturas recomendadas de capitulos de libro
Discusión dirixida Debate na clase sobre cada tema exposto
Actividades iniciais Explicacións previas sobre qué facer y cómo
Investigación (Proxecto de investigación) Elaboración dun proxecto
Saídas de campo Recllida de información para a futura elaboración de mapas
Análise de fontes documentais Lecturas de artígos e libros