Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Saídas de campo Habilidades para xerar confianza nos destinatarios das enquisas.
Habilidades no manexo das técnicas.
25
Investigación (Proxecto de investigación) Indicadores: dificultades asumidas, originalidade, estructuración, claridade e calidade da redacción. 25
Discusión dirixida Avaliada como indicador de actitude e mediante por intervencions non obrigatorias 10
Lecturas Indicadores: puntualidade na entrega, análise, síntese e sentido crítico 10
Presentación oral Exposición na clase. 10
Análise de fontes documentais Comprensión das fontes manexadas e puntualidade nas entregas. 5
Aprendizaxe colaborativa Avaliada en tutoria e nas exposicións 15
 
Observacións avaliación
Opción A: (Con menos de 22 alumnos matriculados)A avaluación é contínua na convocatoria de maio. A nota final provirá da nota media dos traballos expostos ao longo do curso.
Observación:
Restaránse dous puntos da siguiente convocatoria a aqueles alumnos que mostren falta de competencia: honestidade; visibilizada en accións como copiar nun examen, entregar traballos de anos anteriores ou non citar as fontes empregadas. Esta, ao igual que todas as competencias derivadas de actitudes serán expostas aos alumnos de forma detallada, dado que non caben na aplicación.
OPCIÓN B:(Con más de22 alumnos matriculados)
100% da nota provirá dun examen teórico a desenvolver, tipo preguntas longas de relación e análise. O mesmo caso rexirá no caso de alumnos que non tiveran superada a materia coa entrega dos traballos.

Ambas opcions están suxeitas ás mismas condiciós xerais e observacións, tanto en maio como en xullo.
A entrega periódica de traballos é requisito imprescindible para facer o exame en ambas convocatorias, incluso en caso de expensa de asistencia a clase. A non asistencia non xustifica una avaliación diferente.

Os traballos periódicos sempre son avaliados, xa que sempre hai retroalimentación sobre eles: comentarios e/ ou correccións, mais só son puntuables no caso de que o tamaño do grupo faga posible á avaliación continua. Ainda nese caso, os traballos periódicos consideranse o modo de aprender a materia, polo que a súa entrega é obrigatoria sempre, independentemente de si avaliación aplicada é a Opción A ou B. Non entregar os traballos periódicos implica a perda de dereito a exame ata que se realice a entrega.