Temas Subtemas
Tema 1. O subsistema de produción: aspectos xerais. 1. Concepto e elementos do sistema de produción.
2. Tipos básicos de procesos de produción.
3. Tipos de distribucións.
4. Control de existencias.
5. Filosofía de produción xusto a tempo.
Tema 2. Planificación e control da produción. 1. Introdución.
2. Capacidade de produción.
3. Carga de traballo.
4. Diagrama de carga de traballo.
5. Diagrama de coordinación e carga.
6. Diagrama de Gantt.
7. PERT.
Tema 3. A produtividade. 1. Concepto de produtividade.
2. Importancia da produtividade.
3. Factores de mellora da produtividade.
4. Análise e medida da produtividade.
Tema 4. Métodos de traballo.
1. Definición.
2. Etapas do proceso de mellora de métodos.
3. Obxectivos da mellora de métodos.
4. Análise de operacións.
5. Estudo crítico do proceso.
6. Elaboración do novo método.
Tema 5. Estudo de tempos. 1. Concepto e importancia da medida de tempos.
2. Procedementos de medida de tempos.
3. A cronometraxe.
4. Sistemas de tempos predeterminados.
5. O coeficiente de descanso.
Tema 6. Estudo de movementos.
1. Introdución.
2. Movementos elementais.
3. Diagramas de movementos de mans.
4. Regras de economía de movementos.