Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A34 2 0 2
Sesión maxistral B10 B12 25 0 25
Presentación oral B7 B8 B9 C1 C8 1 2 3
Seminario A4 A15 A21 B7 7 63 70
Saídas de campo A21 A23 A26 3 15 18
Estudo de casos B4 B5 B8 B9 B13 B14 B15 B16 4 8 12
 
Atención personalizada 20 0 20
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado