Materias que se recomenda ter cursado previamente
Informática Básica/760G01005
Métodos de Traballo/760G01008
Técnicas de Investigación Social/760G01020
Historia Social do Traballo/760G01040

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Organización de Empresa/760G01003
Xestión Medioambiental/760G01038
Habilidades e Técnicas da Comunicación Empresarial/760G01039
Informática Aplicada/760G01041

Materias que continúan o temario
Dirección e Xestión de RRHH II/760G01016
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social/760G01031

Observacións
Se recomienda formar lo antes posible grupos de trabajo (entre 3 y 4 personas)