Código Competencias do título
A1 Marco normativo regulador das relacións laborais.
A2 Marco normativo regulador da Seguridade Social e da protección social complementaria.
A3 Saúde laboral e prevención de riscos laborais.
A5 Políticas sociolaborais.
A14 Seleccionar e xestionar información e documentación laboral.
A22 Planificación e deseño, asesoramento e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais.
A31 Aplicar os coñecementos á práctica.
B1 Resolución de problemas.
B2 Capacidade de análise e síntese.
B3 Capacidade de organización e planificación.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B9 Traballo en equipos.
B12 Motivación para a calidade.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.