Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A1 Marco normativo regulador das relacións laborais A1
A2 Marco normativo regulador da Seguridade Social e da protección social complementaria A2
A3 Saúde laboral e prevención de riscos laborais A3
A5 Políticas sociolaborais A5
A14 Seleccionar e xestionar información e documentación laboral. A14
A22 Planificación e deseño, asesoramento e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais A22
A31 Aplicar os coñecementos á práctica A31
B1 Resolución de problemas B1
B2 Capacidade de análisis e síntesis B2
B3 Capacidade de organización e planificación B3
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional B6
B9 Traballo en equipo. B9
B12 Motivación para a calidade B12
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida C7