Temas Subtemas
Tema 1:Introdución e conceptos básicos Traballo e saúde
Ambiente de traballo
Factores de risco laboral
Incidencia sobre a saúde dos factores de risco
Técnicas de actuación fronte aos riscos laborais: prevención e protección
Desenvolvo histórico da prevención de riscos laborais

Tema 2: Normativa internacional e da Unión Europea Sistema legal: Convenios internacionais e marco europeo
Seguridade e saúde no traballo na Unión Europea: Directiva marco e directivas específicas
Tema 3: Normativa española A lei de prevención de riscos laborais:
Obxectivos e actuacións da administración publica
Dereitos e obrigacións
Desenvolvo regulamentario de seguridade e saúde laboral
Tema 4: Seguridade no traballo O accidente de traballo
Seguridade no traballo
Teoría da causalidade
Causas dos accidentes
Técnicas de seguridade: analíticas e operativas
Tema 5: Seguridade no traballo: A avaliación de riscos laborais Definición e obxectivos
Fases da avaliación de riscos
Tipos de avaliación de riscos
Avaliación xeral de riscos
Métodos cuantitativos de avaliación de riscos: Método Fine
Tema 6: Seguridade no traballo: Técnicas analiticas:notificación, rexistro e investigación de accidentes.Análise estatística dos accidentes

Tecnicas analiticas posteriores ao accidente
Notificación, Rexistro e investigación de accidentes
Introdución á estatística de accidentes: clasificación, Índices estatísticos
Tema 7 Técnicas operativas: sinalización, protección individual
Técnicas especificas: riscos de incendio. plan de autoprotección
Técnicas operativas: sinalización, tipos de sinais
Técnicos especificas: risco de incendio: elementos do lume, tipos de lume, sistemas de detección e alarma, equipos e medios de extinción
Plan de emerxencia e autoprotección.
Tema 8: Seguridade no traballo: Xustificación da prevención Xustificación da prevención
Economía da seguridade: os custos dos accidentes e os custos da prevención
Métodos de análises
Vantaxes da prevención
Tema 9: A xestión da prevención: O plan de prevención de riscos laborais Diagnóstico inicial
La política y objetivos generales
Organización de los recursos
Evaluación periódica de riesgos
Planificación de la actividad preventiva
Controles y acción de mejora
Documentación