Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A22 A31 30 50 80
Aprendizaxe colaborativa A3 A14 B3 B9 14 28 42
Prácticas a través de TIC A3 A31 B1 4 0 4
Proba mixta A3 A31 B2 C7 2 0 2
Obradoiro A3 A14 B2 5 15 20
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado