Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases con presentacións de power point dos temas da materia
Aprendizaxe colaborativa Preparación e discusión de casos e materiais (disposicións legais,informes,recomendacións etc. )en materia de prevención. Os traballos poderán encomendarse individualmente ou en equipo. Os estudantes presentarán individualmente e debaterán en clase os materiais e casos seleccionados para o seu estudo.
Prácticas a través de TIC Orientarase aos estudantes na procura de información na web e comentaranse os contidos en grupos reducidos para facilitar a súa asimilación
Proba mixta Proba sobre o coñecemento das materias do programa
Obradoiro Visionado e comentario de documentais e vídeos sobre prevención de riscos laborais.