Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Dereito do Traballo I/760G01011
Dereito da Seguridade Social I/760G01021
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II/760G01024

Observacións

As entregas de traballos obrigatorios e adicionais da materia  polos alumnos será en formato dixital, e preferentemente a través da platafoma Moodle.