Temas Subtemas
TEMA 1: TÉCNICAS DE ANÁLISE ESTRUCTURAL. SITUACIÓN DA ECONOMÍA MUNDIAL 1) Contabilidade Nacional. Macromagnitudes.
2) Balanza de Pagamentos.
3) Indicadores socioeconómicos.
4) La economía mundial: sus grandes etapas y su configuración actual.
TEMA 2: UNHA PERSPECTIVA A LONGO PRAZO DA ECONOMÍA ESPAÑOLA 1) Da autarquía ao Plan de estabilización
2) O desarrollismo dos anos sesenta
3) Transición e crise internacional
4) Integración na UE e recuperación
5) Dos noventa á actualidade
TEMA 3: OS FACTORES PRODUCTIVOS 1) O territorio español e os seus recursos naturais
2) Evolución demográfica e movementos migratorios en España
3) Capital físico, capital humano e capital tecnolóxico da economía española
TEMA 4: A ORIXE SECTORIAL DO PIB. 1) Análise sectorial da oferta
2) A transformación estrutural no ámbito produtivo
3) Emprego e produtividade dos sectores económicos
TEMA 5: O DESTINO DO PIB 1) Análise desde a óptica da demanda
2) O consumo privado e o consumo público
3) A formación bruta de capital
4) O saldo neto externo e a apertura ao exterior da economía española
TEMA 6: A DISTRIBUCIÓN DA RENDA. 1) A distribución factorial da renda
2) Distribución persoal da renda e desigualdades sociais
3) As disparidades rexionais e os eixes de crecemento en España e en Europa
TEMA 7: O SECTOR PRIMARIO. 1) Ámbito e características do sector
2) Explotacións agrarias, poboación activa e capitalización
3) Producións, prezos e rendas agrarias
4) A regulación do sector: a política agraria común (PAC)
5) As particularidades dos subsectores pesqueiro e forestal
TEMA 8: O SECTOR SECUNDARIO. 1) Ámbito e características do sector
2) Especialización produtiva e comercial
3) Custos laborais, emprego e eficiencia
4) O subsector enerxético
5) O subsector da construción
TEMA 9: O SECTOR SERVICIOS. 1) Ámbito e características do sector
2) Especialización produtiva e comercial
3) Factores produtivos e prezos do sector
4) Servizos de mercado e de non mercado: ramas de actividade
TEMA 10: O MERCADO DE TRABALLO. 1) Enfoques teóricos sobre o mercado de traballo
2) A poboación española e a actividade económica
3) Emprego e desemprego: etapas e factores explicativos
4) A política de emprego e as reformas do mercado laboral
TEMA 11: O SECTOR EXTERIOR E OS ASPECTOS MONETARIOS. 1) A balanza de pagamentos e o mecanismo de equilibrio externo da economía española
2) As operacións por conta corrente
3) As operacións por conta de capital e financeira
4) A articulación da economía española na Unión Europea
5) Os aspectos monetarios no marco da Unión Económica e Monetaria
TEMA 12: EMPRESAS, INNOVACIÓN, SISTEMA FINANCEIRO E SECTOR PÚBLICO. 1) Dimensión e concentración espacial e sectorial da empresa española
2) Procesos, axentes e vías de acceso tecnolóxicos
3) Estrutura, organización e funcións do sector financeiro
4) As administracións públicas en España: estrutura, funcións e dimensión