Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A6 2 0 2
Sesión maxistral A6 A18 A19 A35 B4 B10 B11 B12 B17 C3 C4 C5 C6 C7 C8 24 30 54
Presentación oral A6 A13 A18 A19 A31 B2 B4 B8 B20 B21 C1 C3 C4 C6 4 4 8
Lecturas A6 A18 A19 B2 B4 B14 B20 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0 20 20
Obradoiro A6 A13 A18 A19 A29 A31 B1 B2 B4 B8 B9 B11 B13 B14 B15 B19 B20 B21 C1 C3 22 0 22
Proba mixta A6 A13 A18 A31 B1 B2 B4 B8 B19 B20 C1 2 40 42
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado