Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A6 A18 A19 B1 B2 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 6 7
Seminario A16 B5 6 6 12
Traballos tutelados A6 A18 A19 B2 C1 C8 5 15 20
Sesión maxistral A18 A19 B2 B19 B20 B22 30 53 83
Portafolios do alumno A18 A19 B1 B2 B20 C1 8 16 24
Proba obxectiva A6 A18 B1 B2 C1 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado